Bộ Khoa học Công nghệ - Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Sat, 11/01/2020 - 04:34

TKM-HCM được chỉ định từ Bộ Khoa học Công nghệ bằng những văn bản sau:

STT

Số quyết định

Ngày

ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

499/TĐC-HCHQ

02/03/2018

TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

2

677/TĐC-HCHQ

18/03/2019

TĐC

v/v Thay đổi tên phòng thử nghiệm

3

1040/TĐC-HCQ

18/04/2019

TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (bổ sung)

4

1325/TĐC-HCHQ

16/05/2019

TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm - Chi nhánh

5

3875/TĐC-HCHQ

02/12/2019

TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm – Chi nhánh (bổ sung)