Sở Tài nguyên & Môi trường

Thu, 16/01/2020 - 07:39

Thế Kỷ Mới lấy mẫu nước thải với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh:

LAY MAU NUOC THAI VOI SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG TINH TAY NINH